Volba povolání

 • kariérový poradce: Mgr. Bc. Martin Košnar
 • telefon:
 • email. kosnar.martin@zspredlice.cz
 • konzultační hodiny: úterý + čtvrtek 12:35 – 13:30

PLÁNOVANÉ AKCE S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY (bude průběžně aktualizováno)

 • říjen, únor 2023/24 návštěvy Dnů otevřených dveří vybraných SŠ v Ústí n/L
 • říjen 2023 Miniburza SŠ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Přihlášky ke studiu

 • v 1. kole přijímacího řízení si může uchazeč o studium poslat 2 přihlášky;
 • tisk přihlášek provádí výchovný poradce;
 • vyplněné a ředitelem naší školy potvrzené přihlášky získají žáci v období po vydání vysvědčení za 1. pololetí od výchovného poradce;
 • žáci jsou povinni do 31. 1. 2024 nahlásit výchovnému poradci zvolenou školu a obor, na který se hlásí, je možno přihlásit se na 2 SŠ (včetně IZO a čísla oboru – vše by mělo být uveřejněno na webových stránkách zvolené školy);
 • žáci si volí preferenci jednotlivých škol – jako 1. uvádějí školu, o kterou mají největší zájem;
 • přihlášky odevzdávají zákonní zástupci žáka k rukám ředitelů příslušných škol, a to osobně nebo poštou;
 • přihlášku uchazeč odevzdá sám do 1. 3. 2024 na každou vybranou školu zvlášť – pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné;
 • obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zákonným zástupcem žáka
 • dle požadavků jednotlivých škol může být součástí přihlášky zdravotní potvrzení uchazeče o studium;
 • zákonní zástupci žáků s SPU si mohou v PPP požádat o potvrzení zajišťující zohlednění při přijímacím řízení.

Termíny odevzdání přihlášek

 • do 1. 3. 2024 

Termíny přijímacích zkoušek

 • Přijímací zkoušky na obory zakončené maturitní zkouškou
 • od školního roku 2016/2017 skládají všichni uchazeči o studium na středních školách zakončených maturitní zkouškou jednotné přijímací zkoušky
 • přijímací zkoušky proběhnou ve stejný den se stejným zadáním na všech školách
 • jednotný termín přijímacích zkoušek4leté obory12. 4. 2024, 2. termín 13. 4. 2024
 • Kritéria přijímacího řízení pro obory poskytující střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem
 • jednotlivé SŠ školy zasílají na doručovací adresu rodičů žáků podmínky a kritéria pro přijetí na jednotlivé studijní obory 
 • přijímací zkoušky na obory s výučním listem se nekonají

Všeobecná kritéria přijetí pro obory poskytující střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem

 • výsledky klasifikace uchazeče z předchozího procesu vzdělávání
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 • zájem uchazeče o zvolený obor

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je úřední dokument, který uchazeč (zákonný zástupce) předá příslušné střední škole, na které má zájem studovat
 • odevzdává se do SŠ do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí, jinak se přijatý uchazeč vzdává práva být přijat – může se uplatnit pouze jednou (mimo možnosti odvolání)
 • škola má zápisové lístky povinnost evidovatdojde-li ke ztrátě zápisového lístku, je nový vydán pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a čestného prohlášení – vydání nového zápisového lístku je možno na škole, jejímž žákem žadatel je, nebo na Krajském úřadě Ústeckého kraje
 • o způsobu předání zápisových lístků Vás budeme včas informovat

Důležité odkazyTOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska