Povinně zveřejněné informace

Název organizace:

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

Statutární orgán – ředitel školy: Mgr. Martin Košnar

Zástupce ředitele – Mgr. Ivana Michňová

Právní forma – příspěvková organizace

Způsob založení:

Škola jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, IČ 00081531 vznikla 1.1.1994.

Organizační struktura:

Právnická osoba sdružuje dle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon )

 • základní školu (§ 44)
 • školní družinu ( § 111)
 • školní jídelnu-výdejnu ( § 119)

Vnitřní organizační struktura školy je dána přílohou ke směrnici.

Kontaktní spojení:

 • sídlo školy a kontaktní poštovní adresa

Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem, 400 01

 • adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem, 400 01, 1.patro ( kancelář ředitele, ekonomický úsek)

 • úřední hodiny

pondělí, středa: 12,35 – 13,30 hodin

konzultační hodiny učitelů a výchovné poradkyně jsou uvedeny zde.

 • telefonní kontakty

ekonomický úsek (ústředna) 475 600 054

 • adresa internetové stránky

www.zspredlice.cz

 • adresa e-podatelny

info@zspredlice.cz

 • další elektronické adresy

ředitel – Mgr. Bc. Martin Košnar:  kosnar.martin@zspredlice.cz

el. adresy všech zaměstnanců školy jsou ve formě prijmeni.jmeno@zspredlice.cz (např. michnova.ivana@zspredlice.cz)

 • ID schránky

tztvpdx

Případné platby lze poukázat:

Na bankovní účet školy

 • bankovní spojení       Komerční banka Ústí nad Labem
 • číslo účtu                   3767450297/0100
 • variabilní symbol uvádí se vždy číslo faktury
 • do poznámek pro příjemce uvádí se jméno plátce

Jiným způsobem platby je hotovostní úhrada do pokladny školy na ekonom. úseku.

IČ: 44 55 34 12

IZO školy: 102 517 274

IZO jídelny: 116 900 369

REDIZO: 600 085 767

Hlavní dokumenty školy

Vyřizování žádostí o informace

Podání žádosti

 1. Žádost o poskytnutí informací lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím e-mailu, datové schránky.
 2. Žádost je podána dnem, kdy ji škola obdržela.
 3. Ze žádosti musí být patrné, že je určena Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 a že se žadatel domáhá poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
 4. Žadatel o informace uvede v žádosti své jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. V případě právnické osoby musí žadatel uvést název, IČO, adresu.
 5. Pokud žádost nemá výše uvedené náležitosti, je nesrozumitelná nebo nekonkrétní je žadatel do 7 dnů vyzván k doplnění. Pokud  žadatel svou žádost nedoplní do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá škola rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Vyřízení žádosti

 1. Škola poskytne požadované informace nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění žadatelem.
 2. Tuto lhůtu lze  ze závažných důvodů prodloužit
 3. O postupu při poskytnutí informací škola vyhotoví záznam

Sazebník náhrad

1. Při vyřizování ústní žádosti o informaci:

 • podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů – zdarma
 • informace podaná na základě zveřejnění ( internet, vývěska apod. )- zdarma
 • informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy – zdarma

2. Při vyřizování písemné žádosti o informaci:

 • písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání         
A4 jedna strana  ČB  4,- Kč
A4 jedna strana  barevně 10,- Kč
A3 jedna strana ČB 8,- Kč
A3 jedna strana barevně 20,- Kč
písemná informace poskytnutá formou opisu do    standardizovaného  tiskopisu – vysvědčení    100,- Kč
CD, DVD ( náhrada poskytnutého materiálu ) 100,- Kč
 • průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledání podkladů pro podání informace ( pokud si splnění žádosti vyžádá přesčasovou práci )

3. Způsob vybírání náhrad:

Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově u organizace.

 • při vydání požadované informace okamžitě se provede úhrada
  • před vydáním informace
 • při poskytnutí informace po jejím vypracování se úhrada provede
  • při podání žádosti ( pokud lze určit výši nákladů )
  • při vydání informace

4. Výše úhrady za poskytnutí informace :

 • výši úhrady určí hospodářka školy podle tohoto sazebníku

Opravné prostředky:  Proti  rozhodnutí ve správním řízení se lze odvolat do 15  dnů ode dne  jeho oznámení ke  Krajskému  úřadu  Ústeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí.TOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska