Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 Sb o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťují výchovní poradci a školní metodik prevence. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích. 

Oblasti činnosti ŠPP: 

* péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

– práce s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce – dyslexie, dysgrafie, …; žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky 

* poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti 

– všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům, pedagogům 

* práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti 

– cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat 

* práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů 

– cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou – adaptační pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů 

* osvětová činnost 

– metodická podpora vzdělávání pedagogů – besedy, přednášky; osvěta rodičů 

* řešení výchovných problémů 

– spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech

Způsoby naplnění: 

* individuální poradenství 

* krizové intervence 

* přednášky a besedy 

* práce s třídním kolektivem 

* práce s vybranými skupinami

Zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně pro I. stupeň / konzultant ŠPP 

Mgr. Ivana Michňová michnova.ivana@zspredlice.cz 

Konzultační hodiny: Út, Čt 12.35 – 13.30 

Výchovná poradkyně pro II. stupeň

Mgr. Nur Ashraf Bekai ashraf.bekainur@zspredlice.cz 

Konzultační hodiny: středa 11.50 – 12.35

* koordinace týmu pracovníků ŠPP 

* zajištění péče o žáky integrované, evidence a administrace Individuálních vzdělávacích plánů, osobních plánů rozvoje 

* vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost 

* řešení výchovných potíží (záškoláctví, školní neúspěšnost…) 

* zajišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb 

* příprava podmínek pro integraci, koordinace tvorby individuálních vzdělávacích plánů na I. a II. stupni 

* iniciace schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

Kariérové poradenství 

Mgr. Bc. Martin Košnar kosnar.martin@zspredlice.cz

Konzultační hodiny: úterý + čtvrtek 12:35 – 13:30

* poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ 

Školní metodik prevence 

Mgr. Ladislava Bendová bendova.ladislava@zspredlice.cz 

Konzultační hodiny: Čt 11.50 – 12.35 

* poradenství a konzultační činnost v oblasti prevence sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana, …) pro učitele, rodiče, žáky 

* organizace, zajišťování preventivních programů pro třídní kolektivy 

* řešení problematiky kouření, alkoholu, drog, šikany, … 

* spolupráce s odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče atd.) 

* iniciace schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

Školní speciální pedagog 

Mgr. Kateřina Šimková  simkova.katerina@zspredlice.cz 

Konzultační hodiny: Čt: 12.45 – 13.30

* depistážní činnosti: vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče 

* diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

* metodické a koordinační činnosti: příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole 

* metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy: specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

* koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve školeTOP
Klávesové zkratky
Úvod
Mapa stránek
Úřední deska